Idee essenceizmu wobec filozofii

Filozofia

Essenceizm nie jest w pełni systemem filozoficznym w typowym znaczeniu tego terminu. Oczywiście ma swoją ontologię, epistemologię, aksjologię oraz pozostałe działy filozofii, ponieważ tworzy zwartą całość poglądową. Jest jednak przede wszystkim zespołem analitycznych narzędzi do badania zjawisk związanych z istnieniem sfery pozamaterialnej, a dokładniej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią.

 

Essenceizm nie rości sobie prawa do tworzenia pełnych teorii filozoficznych. Wypowiada się natomiast w formie idei na tematy, którymi zajmuje się filozofia. Oto te idee:

= Idea szczególna Bytu Pierwoistnego - ontologia essenceizmu

 

= Idea ogólna bytów - ontologia essenceizmu

 

= Idea poznania prawdy - epistemologia essenceizmu

 

= Idea kształtowania wartości - aksjologia essenceizmu

 

= Idea moralności - etyka essenceizmu

 

= Idea piękna w powiązaniu z miłością - estetyka essenceizmu

 

= Idea przyrody - wszechstworzenia w essenceiźmie

 

= Idea właściwego rozumowania - logika essenceizmu

 

= Idea człowieka - antropologia essenceizmu

 

= Idea zdobywania wiedzy - metodologia essenceizmu

 

= Idea powstania i istnienia religii według essenceizmu

 

= Essenceizm wobec idealizmu i materializmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.