Essenceizm – czym jest

ESSENCEIZM - Czym jest

(To logiczny system do badania zjawisk poza czasem i przestrzenią w celu znalezienia Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy)

Po pierwsze:

Essenceizm to nowe pojęcie, używane na razie tylko przeze mnie, oznaczające system analityczny oparty na logice, a przeznaczony do badania osobliwości poza czasem i przestrzenią w odniesieniu do naszej rzeczywistości. Chodzi o analizę zjawisk pozamaterialnych, zwanych duchowymi, w celu ujęcia ich w jednolitą teorię zrozumiałą w świecie materialnym.

Po drugie:

Essenceizm to system opisujący istnienie sfery poza czasem i przestrzenią z punktu widzenia obserwatora umieszczonego w czasoprzestrzeni. Prościej można go określić jako system poznawania świata duchowego przez człowieka żyjącego na Ziemi w świecie fizycznym. W pierwszej kolejności system ten prezentuje pewne zasady i prawa pozwalające zrozumieć istnienie i funkcjonowanie zjawisk poza czasem i przestrzenią, ponieważ zwykle spotykamy się z nieoznaczonością większości pojęć z punktu widzenia kogoś, kto żyje w świecie fizycznym. Jednak z punktu widzenia obserwatora umieszczonego poza czasem i przestrzenią essenceizm może być obiektywną płaszczyzną do zrozumienia wszystkich zjawisk otaczającego nas wszechświata.

Po trzecie:

Ten system jednoznacznie wskazuje na istnienie Początkowej Konieczności w sferze poza czasem przestrzenią. Prowadzi ta do określenie Boga jako Pierwszej Przyczyny lub Sprawczego Bytu Pierwoistnego.

Po czwarte:

Wskazanie na powyższą obecność Pierwszej Przyczyny pozwala na powstanie fundamentalnego założenia, że źródłem wszystkiego jest Osobowość będąca Absolutem, Doskonałością i Prapoczątkiem wszystkiego. W założeniu ten Byt Pierwoistny istnieje od zawsze, czyli od nieskończoności. Będzie też trwał wiecznie, czyli w nieskończoność. Zatem essenceizm prezentuje Jedynego, Osobowego Boga, pozostającego w sferze poza czasem i przestrzenią, o podstawowych przymiotach takich jak Inteligencja, Wola i Uczuciowość. Główne atrybuty Boga można też opisać jako niezależność od niczego (absolut), doskonałość, wieczność, wszechobecność, wszechmoc i wszechwiedza. Sprawdzam każdy pogląd, teorię czy twierdzenie w odniesieniu do opisanych powyżej przymiotów Bytu Pierwoistnego, utożsamianego w moim opracowaniu z pojęciem Boga-Stwórcy.

Po piąte:

System ten analizuje funkcjonowanie praw istniejących w świecie fizycznym pod kątem znalezienia ich odpowiedników w świecie duchowym. Choć ta analiza dotyczy dwóch różnych „środowisk”, jednego w czasoprzestrzeni, a drugiego w sferze poza czasem i przestrzenią, to da się wyciągnąć pewne wnioski o zasadach działających w niedostępnej dla nas sferze poza czasem i przestrzenią. Opieramy się bowiem na znanych nam już zasadach istniejących w czasoprzestrzeni, uważając, że mają one to samo źródło powstania, czyli Byt Pierwoistny. Obie te sfery prawne kształtują wszechświat i człowieka w nim żyjącego. To znaczy, że mają zapewnić doskonałe funkcjonowanie mechanizmów czasoprzestrzeni oraz przejście z niej ludzi do sfery poza czasem i przestrzenią po osiągnieciu przez nich stanu doskonałości osobistej.

Po szóste:

System obowiązkowo dokonuje logicznej analizy pojęć religijnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki. W szczególności odnosi się to do możliwości istnienia Boga–Stwórcy. Właśnie w czasie poszukiwania faktów świadczących o Jego obecności może się przydać wiedza pochodząca z astrofizyki teoretycznej i fizyki kwantowej. Dzięki zaakceptowaniu Aktywnego Obserwatora–Stwórcy będzie można łatwiej przyjąć konieczność istnienia Sprawczej Przyczyny istnienia wszechrzeczy.

Po siódme:

W essenceiźmie Pierwsza Przyczyna, czyli Bóg, nie jest obiektem wiary, ale logiczną koniecznością. Wynika to faktu odrzucenia poglądu, że wszechświat powstał z niczego. W tej sytuacji, bez uznania Stwórcy jako Konieczności, bylibyśmy bezradni wobec faktu zaistnienia wszechświata, a szczególnie wobec okoliczności powstania materii. To samo dotyczy zaistnienia życia. W tym przypadku obecność Stwórcy jest również koniecznością. Oczywiście, system sprawdza za pomocą logicznej analizy prawdziwość hipotezy, że taki Sprawczy Byt mógł rzeczywiście stworzyć wszechświat, życie i ludzi.

Po ósme:

Impulsem do powstania essenceizm stał się wniosek wynikły z założenia, że musi istnieć Pierwsza Przyczyna wszechrzeczy, która jest absolutnym Dobrem. Taki absolutnie doskonały Sprawczy Byt Pierwoistny mógł zapoczątkować tylko dobro, nie mając nic wspólnego ze złem. Oczywiście zło nie może również istnieć w Jego Osobowości oraz w Jego koncepcji wszechświata. Zatem jedna z głównych konkluzji essenceizmu brzmi: Bóg nie zna zła. To stwierdzenie służy do analizy większości pojęć religijnych, którymi zajmują się wszelkie nurty wyznaniowe.

W tym i w następnym dziale są jeszcze inne tematy:

= Czym nie jest essenceizm

 

= Gdzie żyjemy obecnie?

 

= Moja analiza rzeczywistości

 

= Wizja wszechrzeczy

 

= Czasoprzestrzeń i to co poza nią

 

= Osobliwości i konieczności

 

= Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

= Prawa i zasady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.