IIdee essenceizmu wobec religii

 

Essenceizm nie jest religią.

Nie jest kultem.

Nie tworzy żadnego wyznania.

Jest tylko drogą do zrozumienia Bytu Pierwoistnego, wiecznej osobowości człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. Ma swoje teorie dotyczące Boga jako Bytu Pierwoistnego, aksjologiczne teorie dobra i zła,  ma teorie dotyczące działania Opatrzności Bożej, reinkarnacji, zbawienia oraz poszczególnych działów teologii, przez co tworzy zwartą całość poglądową dotyczącą religii. Jest zatem, w stosunku do religii, zespołem analitycznych narzędzi do badania zjawisk związanych z istnieniem sfery pozamaterialnej, a dokładniej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią.

 

W swoich badaniach essenceizm próbuje działać jak system naukowy.

.

Historia religii, szczególnie tych z  Bliskiego Wschodu, to historia odwrócenia biblijnego stwierdzenia, że Bóg stworzył człowieka Swój na obraz i podobieństwo. Przez to powstała wizja Boga na obraz i podobieństwo człowieka, czyli Boga urojonego.

Dawno temu judaizm „ukształtował” Boga na swoje potrzeby plemienne i zrobił z Niego Jahwe – istniejącego do dziś urojonego Boga judaizmu.

Potem chrześcijanie, na swój sposób rozumiejąc naukę i wyjaśnienia Jezusa Chrystusa, zmodyfikowali Boga „żydowskiego” na swojego, „chrześcijańskiego” Boga urojonego.

Następnie islam jeszcze bardziej zmodyfikował na swoje potrzeby plemienne Boga i zrobił z Niego Allaha – „islamskiego” Boga urojonego.

 

Essenceizm wypowiada się w następujących ideach, którymi zajmuje się teologia. Oto te idee:

= Idea Serca Bytu Pierwoistnego (aspekt ontologii)

 

= Idea Praw Bożych (aspekt epistemologiczny)

 

= Idea dobra (aspekt aksjologii)

 

= Idea osobowego zła (aspekt aksjologii)

 

= Idea działania wolnej woli (aspekt epistemologiczny)

 

= Idea Opatrzności Bożej (aspekt metodologii)

 

= Idea odpowiedzialności za świat  (aspekt logiki)

 

= w idei Miłosierdzia Bożego (aspekt etyczny)

 

= Idea konieczności zbawienia i Zbawiciela (aspekt metodologii)

 

= Idea zrozumienia reinkarnacji (aspekt metodologii)

 

= Idea dualizmu dobra i zła (filozofia religii)

 

= Idea końca świata (aspekt epistemologiczny).

 

= Idea doskonałego świata (filozofia religii)

 

= Idea jednej wielkiej rodziny ludzkiej (aspekt epistemologiczny).

dodatkowo:

= Konieczność zmiany wiedzy o Bogu w XXI wieku

 

= Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

 

= Religijne wizje Boga - Bóg Prawdziwy czy urojony?

 

= Osobiste sposoby poznania Boga

 

= Ostrzeżenie przed degradacją religii

 

= Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com - © Copyright by Janusz Mazur - janusz.m@istota.net

 

 

Na kanwie tej strony powstała popularno-naukowa książka pt.

”Bóg nie jest z tego świata” (Essenceizm)

  autorstwa Janusza Mazura

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.