Oczekiwanie na zbawienie

 

Część wyznań chrześcijańskich oczekuje, że w każdym momencie, gdy tylko Bóg tego zechce, dokona Sądu Ostatecznego lub zdecyduje o końcu świata. Jednakże zgodnie z analizą essenceizmu nic takiego nie będzie miało miejsca. Tymczasem Byt Pierwoistny jest doskonałym architektem wszechświata, a więc nie mógłby zniszczyć Swojego dzieła tylko dlatego, że na Ziemi zostało wytworzone zło.

Byt Pierwoistny określony przez essenceizm jako absolutnie dobry i doskonały Bóg, nie powinien segregować ludzi na tych, których akceptuje i na tych, których odrzuca. Właśnie takie zjawisko oznaczałoby wprowadzenie Jego Sądu Ostatecznego. Takie działanie uczyniłoby Stwórcę niedoskonałym. Niestety religie dla swojej wygody tak właśnie ukształtowały obraz „swojego boga”, co powoduje, że można go nazwać urojonym.

Poza tym essenceizm konsekwentnie twierdzi, że Bóg nie zna zła, co również wyklucza jego starania o przeprowadzenie zbawienia lub końca świata. Zatem nie należy również oczekiwać udziału Boga w zsyłaniu likwidatora tego zła, czyli Zbawiciela.

Powyższe twierdzenia są w oczywistym konflikcie z wiarą wielu religii, takich jak judaizm, islam, a przede wszystkim chrześcijaństwo. W tych religiach zsyłanie lub wybieranie przez Boga patriarchów, proroków, świętych, a końcu Mesjasza jest tak ugruntowane, że trudno teraz z tym dyskutować.

Essenceizm proponuje swoisty reset w rozumieniu Boga, którego wstępnie nazwał Bytem Pierwoistnym. Ten Byt przeznaczył Ziemię na miejsce dla rozwoju Swoich dzieci do stanu doskonałości. Zanim tego dokonał przygotował wszystko, aby ludzie mogli się na niej prawidłowo rozwijać. Gdyby tego nie zrobił, byłby Bogiem niedoskonałym. Jego koncepcja jest dopracowana pod każdym względem, stąd nie może podlegać żadnej dalszej modyfikacji przez jakikolwiek proces niepochodzący od Niego. Taki model ludzkiej cywilizacji może być również realizowany nie tylko na Ziemi, ale w każdym miejscu we wszechświecie.

W oparciu o powyższe, można stwierdzić, że ci, którzy twierdzą, że proces zbawienia jest nadzorowany przez Boga, nie mają właściwego zrozumienia, kim naprawdę jest doskonały Stwórca. Oczywiście nie ma wątpliwości, że zbawienie jest potrzebne ludzkości. Nie powinno się jednak dostosowywać działań Boga do ludzkich pragnień, gdyż taki stan zafałszowuje nie tylko Jego Osobowość, ale skutkuje również błędnymi w oczekiwaniach mieszkańców Ziemi. Powoduje to również sytuację, że ludzie, zamiast starać się naprawić istniejącą rzeczywistość, oczekują, że zrobi to za nich wszechmogący Bóg. Taka sytuacja zadowala większą część religii, pozbawiając je równocześnie jednego z głównych powodów ich istnienia.

Wszystkie powyższe argumenty przemawiają za koniecznością dość poważnych zmian w pojmowaniu zjawiska zbawienia. Dlatego essenceizm proponuje reset w postawie ludzi w tej sprawie. Służą temu także wszystkie inne tematy tego opracowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny