Idea moralności

 - (etyka essenceizmu)

Moralność według essenceizmu jest właściwym, czyli dobrym, sposobem postępowania. Wymaga to zrozumienia, jakie postępowanie obiektywnie jest dobre, a jakie złe. Dokładną oceną dobra i zła zajmuje się teoria wartości essenceizmu, a w tym miejscu można tylko zaznaczyć, że dobro jest tym, co pierwotnie przynależy człowiekowi, a zło tym, czego nie powinno być. To twierdzenie wynika z koncepcji Bytu Pierwoistnego opisanego w tym opracowaniu w rozdziale o teorii bytu.

W ramach essenceizmu nie tworzę jakiejś nowej filozofii czynu dotyczącego dobra. Zdaję się w pełni na zasady moralności głoszone przez założyciela chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa. Są one zapisane w treści czterech ewangelii, które akceptuję jako źródło poznania tychże zasad. Zatem wypowiedzi Jezusa tworzą tak zwane wartości chrześcijańskie. Według essenceizmu zapisane słowa i czyny Jezusa Chrystusa tworzą logiczną całość. Jednak essenceizm nie wiąże się z żadnym wyznaniem chrześcijańskim, ponieważ rzadko posługują się one logiką.

Poniżej przedstawiam poglądy Jezusa Chrystusa wypowiedziane w jednym z Jego nauczań opisanych w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 7. Przytaczam je w skróconej formie bez numerów podanych wersetów.

1. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

2. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w Niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

3. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „raka” („ty głupcze!”) podlega Wysokiej Radzie.

4. Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

6. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

7. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

8. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

9. Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

10. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski.

Powyższe wypowiedzi Jezusa tworzą ważne wartości, które powinny być przestrzegane nie tylko przez chrześcijan. Oto ich główna lista:

1. Traktowanie drugiego człowieka jak brata (bliźniego), to znaczy z miłością.

2. Przebaczanie bliźniemu bezwarunkowo.

3. Odpłacanie dobrem za zło.

4. Wykazywanie miłości nawet wobec nieprzyjaciół.

5. Niegniewanie się na bliźniego, aby samemu nie być winnym konfliktu z nim.

6. Nieodtrącanie proszącego, a raczej wysłuchanie bliźniego, jeśli o coś prosi.

7. Niewychwalani siebie, gdy się komuś coś daje.

8. Nieosądzanie innych, aby potem taką sama miarą nie zostać samemu osądzonym.

9. Niesłużenie równocześnie Bogu i sprawom sprzecznym z Jego Wolą.

10. Spełnianie Woli Boga zawartej w powyższych punktach, gdyż tylko tak można udoskonalić swoją osobowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny