Idee essenceizmu wobec filozofii

Filozofia

Essenceizm nie jest w pełni systemem filozoficznym w typowym znaczeniu tego terminu. Oczywiście ma swoją ontologię, epistemologię, aksjologię oraz pozostałe działy filozofii, ponieważ tworzy zwartą całość poglądową. Jest jednak przede wszystkim zespołem analitycznych narzędzi do badania zjawisk związanych z istnieniem sfery pozamaterialnej, a dokładniej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią.

Essenceizm nie rości sobie prawa do tworzenia pełnych teorii filozoficznych. Wypowiada się natomiast w formie idei na tematy, którymi zajmuje się filozofia. Oto te idee:

= Idea szczególna Bytu Pierwoistnego - ontologia essenceizmu

 

= Idea ogólna bytów - ontologia essenceizmu

 

= Idea poznania prawdy - epistemologia essenceizmu

 

= Idea kształtowania wartości - aksjologia essenceizmu

 

= Idea moralności - etyka essenceizmu

 

= Idea piękna w powiązaniu z miłością - estetyka essenceizmu

 

= Idea przyrody - wszechstworzenia w essenceiźmie

 

= Idea właściwego rozumowania - logika essenceizmu

 

= Idea człowieka - antropologia essenceizmu

 

= Idea zdobywania wiedzy - metodologia essenceizmu

 

= Idea powstania i istnienia religii według essenceizmu

 

= Essenceizm wobec idealizmu i materializmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny