Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

 

Poniżej przedstawiam wnioski wynikające z pierwszej części książki pt. Essenceism – Bóg nie jest z tego świata.

1. Wiedza o Bycie Pierwoistnym

Bóg musi być Absolutem, Wiecznością, Doskonałością, a także przewyższającym nasze wyobrażenie Dobrem. Te przymioty oznaczają, że Byt Pierwoistny jest fundamentem idealnego stanu wszechrzeczy.

2. Wiedza o Źródle powstania wszechrzeczy

Byt Pierwoistny, inaczej Stwórca, musi stwarzać „z samego Siebie”, czyli że wszechświat musi być Jego „produktem” wywodzącym się od Niego. Byt Pierwoistny wypełnia Sobą przede wszystkim całą nieprzeniknioną i nieograniczoną sferę poza czasem i przestrzenią, zwaną światem duchowym. W szczególności tym „wypełnieniem” jest Jego Energia oraz Jego Osobowość. Boska Energia jest nieograniczonym i niewyczerpalnym „tworzywem”. Bóg nie może „pożyczać” tego „tworzywa” od kogoś innego, gdyż tylko On jest Jedyną i Absolutną Pierwszą Przyczyną oraz Źródłem Wszechrzeczy. Dlatego fizyczny wszechświat jest Jego wyłącznym dziełem.

3. Wiedza o Osobowości Bytu Pierwoistnego

Bóg musi być źródłem praw i zasad tkwiących we wszechstworzeniu. To jest Jego fundamentalny atrybut obok Jego Pierwoistnej Energii. Można Go zatem nazwać Istotą Pierwoistną o rzeczywistej Osobowości. Zatem Bóg jest Istotą Nieograniczoną, czyli Doskonałą Osobowością obdarzoną Inteligencją, Wolą i Uczuciowością.

4. Wiedza o Dobru i Sercu Stwórcy

Wszystko, co wywodzi się ze Stwórcy, całkowicie wyczerpuje pojęcie Dobra. Jest ono wynikiem połączenia przymiotów Jego Osobowości ze Sprawczą Energią. „Punktem” centralnym tego połączenia jest Jego Serce – pierwoistna przyczyna powstania wszechrzeczy oraz źródło Jego Miłości.

5. Wiedza o Celowości Stwórcy

Taki określony powyżej Byt Pierwoistny kieruje się tkwiącym w Nim stwórczym planem. Ma On na celu stworzenie bytów Jemu podobnych, które traktuje jak Swoje dzieci. Mowa tu o nas – o ludziach.

6. Wiedza o Królestwie Niebieskim

Cały wszechświat jest przegotowywanym na wieczność mieszkaniem dla ludzi. Jeśli to się spełni, to cały kosmos będzie można nazwać Królestwem Niebieskim.

7. Wiedza o osobowości człowieka

Wiedza o istnieniu Bytu Pierwoistnego posiadającego Osobowość, czyli Istoty Pierwoistnej, pociąga za sobą możliwość zrozumienia, kim jest człowiek. Wiąże się to z faktem istnienia w nas wiecznej osobowości, czyli naszej unikalnej osoby duchowej. To jeden z najważniejszych faktów we wszechświecie: każdy człowiek przy swoim narodzeniu otrzymuje od Bytu Pierwoistnego zaczątek wiecznej osoby duchowej w formie Jego „tchnienia”. W trakcie życia ziemskiego ma on ją doprowadzić do stanu doskonałości.

8. Wiedza o sytuacji na Ziemi

Niestety, na naszej Ziemi nie mamy jeszcze Królestwa Niebieskiego, określanego jako dobro. Mamy raczej coś wręcz przeciwnego, czyli zło; jeszcze inaczej mówiąc, piekło. Ta sytuacja powstała w wyniku bezprawnego przejęcia kontroli nad ludzkością przez Szatana, czyli przemienionego Archanioła Lucyfera. Dlatego historia ludzkości jest procesem odnowy utraconego świata przygotowanego przedtem przez Stwórcę, czyli jest historią zbawienia. Zasadniczego postępu w tym procesie dokonał Jezus Chrystus wspierany przez aniołów i ludzi świadomych zadania, które wykonują. Dalszy proces zbawienia powinien doprowadzić do ustanowienia oczekiwanego Królestwa Niebieskiego.

9. Wiedza o tym, że Bóg nie zna zła.

Fundamentalną wiedzą wynikłą z analizy Osobowości Bytu Pierwoistnego jest zrozumienie, że Bóg nie zna zła. To wiedza, która powinna dotrzeć do wszystkich wierzących w istnienie Boga. Autor tej analizy poświęcił temu faktowi specjalną broszurę p.t. „Prawdziwy Bóg nie zna zła”, gdyż to jest najważniejsza wiedza, która powinna dotrzeć do wszystkich wierzących.

10. Wiedza o tym, że Bóg nie może uczestniczyć  bezpośrednio w życiu na Ziemi.

Bóg nie dozoruje naszego życia, nie wprowadza  kar dla Swoich dzieci, ani na bieżąco, ani po wejściu do świata duchowego, a szczególnie nie karze nas piekłem. Jest tak, ponieważ nasza cywilizacja nie jest stworzona przez Niego. To znaczy, że nasz świat nie działa według Jego pierwoistnych zasad. Można go nazwać piekłem, czyli światem bez Boga. Oczywiście od samego początku funkcjonują w nim prawa natury stworzone przez Niego oraz prawa duchowe stanowiące tak zwaną Opatrzność Bożą. Zostało to dokładnie opisane w jednym z działów Essenceizmu.

11. Wiedza o tym, że Bóg nie może zastąpić ludzi w procesie zbawienia świata.

Zbawienie od zła musi zostać przeprowadzone bez bezpośredniego udziału Boga. Zło jest wyłączną odpowiedzialnością ludzi i aniołów. Każdy z nas jest podmiotem w tym zadaniu i nikt, nawet Bóg, nie może zastąpić człowieka w odpowiedzialności za samego siebie i za cały świat. Zbawienie może dokonać się tylko w wyniku połączonego wysiłku ludzi, aniołów i Syna Bożego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny